Home Blog #NightBite: Spicy Cod Roe Udon @ Izakaya Shingen, Ottawa